top of page
  • Zdjęcie autoraDamian Wolski

Opodatkowanie donejtów

Rozwój Internetu i serwisów społecznościowych spowodował wzrost zainteresowania streamingiem. Transmisje na żywo prowadzone za pośrednictwem takich platform jak Facebook, Youtube czy Twitch dotyczą między innymi gier, zakupów czy też wyrażania własnych refleksji na bieżące tematy.

Niejednokrotnie autorzy tworzący i prowadzący transmisje na żywo udostępniają możliwość finansowego wsparcia poprzez przekazanie tak zwanych „donejtów”. Jest to forma finansowego wsparcia widzów dla twórców, która jest w pełni dobrowolna i z jej przekazaniem nie wiążą się najczęściej żadne świadczenia zwrotne ze strony twórcy.


Donejty jako darowizna

Dotychczas dość jednolicie organy podatkowe przyjmowały korzystną dla podatników tezę, że świadczenia te z uwagi na ich jednostronny charakter (brak świadczenia zwrotnego ze strony twórcy) stanowią darowiznę, o której mowa w przepisach Kodeksu cywilnego (więcej na temat darowizny znajdziesz w jednym z naszych wpisów). Takie stanowisko organów podatkowych powodowało, że do limitu kwoty wolnej w ramach tzw. III grupy podatkowej (obecnie 5.644,00 zł) otrzymanej od tej samej osoby w ciągu każdego kolejnego 5-letniego okresu twórca nie podlegał w praktyce opodatkowaniu żadnym podatkiem.

Z uwagi na wspomniany limit, w ramach podatku od spadków i darowizn twórca korzystał ze zwolnienia wynikającego z art. 9 ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn. Jednocześnie, przychody podlegające opodatkowaniu tym podatkiem, także w przypadku gdy są zwolnione z opodatkowania, nie stanowią przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, co wynika z art. 2 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Takie stanowisko organów podatkowych przyjmowane było między innymi w interpretacji Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 9 stycznia 2023 r. o numerze 0111-KDIB2-2.4015.119.2022.3.PB, w której organ podatkowy zgodził się ze stanowiskiem podatnika, że otrzymywane przez niego „donejty” stanowią darowiznę i do limitu kwoty wolnej od podatku, liczonej odrębnie dla każdego z donatorów, nie podlegają opodatkowaniu. Podobne stanowisko organu podatkowego zostało także przedstawione w interpretacji Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 19 lipca 2021 r. o numerze 0111-KDIB2-3.4015.86.2021.2.MD.

W tym przypadku to na twórcy jako podatniku ciąży obowiązek prawidłowego wywiązania się z  obowiązków podatkowych. Wobec tego twórca otrzymujący darowizny, aby wywiązać się właściwie z obowiązków podatkowych, powinien szczegółowo weryfikować osoby dokonujące na jego rzecz wpłat oraz wysokości tych wpłat. Pomocna byłaby więc na przykład ewidencja prowadzona przez podatnika uwzględniająca wszystkie wpłaty oraz osoby ich dokonujące.


Opodatkowanie donejtów – najnowsze ustalenia

W najnowszych interpretacjach wydanych w maju 2024 r. przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej organ przyjął natomiast, że otrzymane dobrowolnie wpłaty nie stanowią darowizn i nie podlegają opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn, lecz stanowią przychód z innych źródeł i podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych. Przykładem takiego stanowiska jest interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 9 maja 2024 r. o numerze 0111-KDIB2-2.4015.43.2024.3.MM.

Zwrócić należy jednak uwagę na okoliczności, w jakich wydane zostały przedmiotowe interpretacje. Podatnicy wskazywali w nich, że nie są w stanie zidentyfikować osób dokonujących wpłat. W ocenie organu podatkowego okoliczność ta nie pozwala na przyjęcie, że otrzymane środki stanowią darowiznę. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej odwołał się w uzasadnieniu do przepisów dotyczących umowy darowizny i wskazał, że:

anonimowość osób wspierających Pana finansowo nie pozwala na uznanie, że wpłaty otrzymał Pan tytułem darowizny. Skoro więc środków pieniężnych z przekazanych na Pana rzecz "donejtów" nie nabył Pan tytułem darowizny, to ich otrzymanie nie podlega opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn. W konsekwencji odpowiedź na Pana pytanie o możliwość zwolnienia z opodatkowania otrzymanych wpłat jest bezzasadna, ponieważ nabycie to w ogóle nie podlega opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn.

Co oznacza powyższe stanowisko organu podatkowego dla twórców? 

Opodatkowanie donejtów jako przychodów z innych źródłach powoduje, że przychody te opodatkowane są na zasadach ogólnych (skala podatkowa). W przypadku osoby, która traktuje to zajęcie jako dodatkowy zarobek obok zatrudnienia na umowę o pracę czy też umowę cywilnoprawną, musi liczyć się z łącznym opodatkowaniem wszystkich dochodów na zasadach ogólnych. Należy również pamiętać, że w przypadku przychodów z innych źródeł podatnik zobowiązany jest do samodzielnego wykazania dochodów i opodatkowania ich w rozliczeniu rocznym.

Jednocześnie, jeśli podatnik nie uzyskuje dochodów opodatkowanych na zasadach ogólnych, a przykładowo prowadzi działalność gospodarczą opodatkowaną w formie zryczałtowanego podatku dochodowego od osób prawnych, może skorzystać z kwoty wolnej w wysokości 30.000,00 zł, niezależnie od wysokości wpłat od poszczególnych wspierających.


Czy opodatkowanie donejtów to trwała zmiana?

Wydaje się, że w przypadku gdy podatnik jest w stanie zidentyfikować wspierającego, aktualne pozostanie stanowisko organu wynikające z interpretacji z lat 2021 – 2022, a więc wpłaty będą podlegały opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn. Jeśli natomiast podatnik nie będzie w stanie zweryfikować wpłacającego, zasadne będzie opodatkowania na zasadach ogólnych, jako przychód z innych źródeł zgodnie ze stanowiskiem Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej przedstawionym w interpretacji z dnia 9 maja 2024 r.

Taka ocena skutkować będzie koniecznością dokładnej analizy otrzymywanych wpłat, a także odmiennym sposobem opodatkowania w zależności od tego, czy podatnik jest w stanie zidentyfikować wspierającego. Błędna ocena i kwalifikacja określonych wpłat może wiązać się z negatywnymi konsekwencjami dla podatnika, w tym także z potencjalną koniecznością uiszczenia odsetek za opóźnienie.

10 wyświetleń0 komentarzy

Comments


bottom of page